Общи условия

За контакт с нас: kursove @ pravatami.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
www.pravatami.bg

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. Сдружение “Департамент за правна култура” е собственик на www.pravatami.bg.

1.2. Сдружение “Департамент за правна култура” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с код по БУЛСТАТ 176255848 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 88, за контакт: info @ pravatami.bg.

1.3. Сружение “Департамент за правна култура” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под номер: 003 / 02.04.2013 г. .

1.4. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

  • “ДПК” – Сдружение “Департамент за правна култура”;
  • “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващo www.pravatami.bg;
  • “Права” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.pravatami.bg, която се предоставя на Посетителя;
  • “Общи условия” – правилата, които Посетителят на www.pravatami.bg приема при използването му.
  • “Курсове” – услуга на информационното общество – изпращане на информация в писмен вид посредством e-mail.

1.5. Уеб сайтът www.pravatami.bg и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.pravatami.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.pravatami.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

2. www.pravatami.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

III. ДОСТЪП

3.1. ДПК не гарантира постоянното функциониране на www.pravatami.bg.

3.2. ДПК си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

3.3. ДПК си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ДПК. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

3.4. ДПК си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ДПК няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. КУРСОВЕ

4.2. Услугата “Курсове” представлява изпращане на информация в писмен вид посредством e-mail, предоставен от потребител на определена, избрана от същия потребител тема, ежедневно през 10-дневен период от време, започващ на дата, посочена от потребителя.

4.3. Курсовете са разпределени в 10 теми, обхващащи различни области на правото, като информацията от всяка тема се предоставя на 10 последователни и смислово обособени части.

4.3. Темите на курсовете могат по всяко време да бъдат намерени на уебсайта www.pravatami.bg.

4.4. Посредством интерфейса на уебсайта pravatami.bg потребител може да направи поръчка за услугата курсове, избирайки конкретен курс и натискайки бутона “Поръчай”, “Финализирай” или бутон с еквивалентно значение.

4.5. Договорът за предоставяне на услугата се счита за сключен в момента, в който потребителят заплати, цената на съответната услуга, посочена за всеки конкретен курс на уебсайта pravatami.bg.

4.6. ДПК приема плащания по следните начини:

1) по банков път чрез превод по сметката ни;
2) с кредитна / дебитна карта през системата на PayPal;
3) с акаунт в PayPal;
4) с кредитна /дебитна карта през ePay (без регистрация);
5) от микросметка в ePay;
6) на каса на EasyPay;
7) на банкомат чрез Bpay

4.7. При успешно заплащане на услугата ДПК изпращам e-mail на посочения от потребителя адрес с потвърждение за поръчката.

4.8. Курсовете се предоставят под формата на информационни материали на избраната от потребителя тематика.

4.9. Материалите се изпращат в 10 последователно дни на e-mail адреса, предоставен от потребителя при извършване на поръчка за услугата.

4.10. Изпълнението на договора се счита за започнало в момента, в който потребителят получи на своя e-mail адрес първото съобщение, съдържащо информационен материал от курса. От този момент нататък потребителят няма възможност да се откаже от договора и да иска връщане на заплатената цена на услугата.

4.11. Срещу допълнително заплащане на възнаграждение, чийто размер е посочен на в уебсайта www.pravatami.bg, потребител, който е направил и платил поръчка на курс и получил всички 10 информационни материали от същия, може да заяви получаване на удостоверение в електронен формат, издадено от ДПК, от което да е видно, че същият е получил и се е запознал с материята на курса.

4.12. ДПК има правото, като условие за издаване на удостоверение, да изисква правилното решаване на тест в електронен формат, покриващ материята на съответния курс.

4.13. Информационните материали, изпращани на потребителите като част от всеки курс, представляват обект на авторското право, титуляр на което е ДПК.

4.14. Потребителят има право да използва информационните материали според тяхното предназначение, а именно да се запознава със съдържанието им, а също така и да запазва същите за лично ползване на електронен или хартиен носител.

4.15. Потребителят няма право да разпространява материалите от курсовете, които получава на трети лица, нито да използва същите по друг начин, освен посочения в предходната точка, без значение, дали съответното използване се извършва с търговска или ентърговска цел.

4.16. Въпреки че ДПК полага постоянни усилия да предоставя актуална и точна информация чрез “Курсовете”, то по никакъв начин не предоставя и категорично отрича всякакви изрични или конклудентни гаранции или декларации по отношение на тази информация, нейната точност, пълнота или честотата, с която същата бива актуализирана. Посетителят се съгласява, че ДПК не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на “Курсовете”. ДПК не гарантира, че:

  1.  “Курсовете” ще отговорят на Вашите очаквания;
  1.  резултатите, които могат да бъдат получени при използването  на “Курсовете”, ще бъдат точни и надеждни.

4.17.  При никакви обстоятелства ДПК или който и да е от неговите членове, служители или представители не носят отговорност, пряко или непряко , за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби, възникнали в резултат от или във връзка с неактуална информация, включена в информационните материали, изпращани в изпълнение на услугата, както и за погрешно усвояване на същата от потребител, или за вреди възникнали от използването или доверието  в “Курсовете”, pravatami.bg, или друг уебсайт, към който е направена електронна препратка, или каквато и да е информация, получена чрез такъв сайт, или от невъзможността такъв сайт да бъде използван.

4.18. “Курсовете” може да съдържат електронни препратки към уебсайтове на трети лица, които са предоставени за удобство на Посетителите. ДПК не гарантира и не носи отговорност за каквато и да е информация, налична на уебсайта, към който води препратката.

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. ДПК се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. ДПК не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на www.pravatami.bg информация.

5.2. Информацията, намираща се на www.pravatami.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

5.3. Информацията, предоставена на www.pravatami.bg е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на www.pravatami.bg. Това е причината, поради която ДПК не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят се довери на информация, предоставена на www.pravatami.bg, и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.

5.4. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ДПК чрез електронна поща (e-mail) или през www.pravatami.bg, включително, но не само, Посетителят приема, че:

5.5. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

5.6. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

5.7. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ДПК може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. ДПК следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. ДПК, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на www.pravatami.bg, чрез настоящите условия за използването му.

6.2. Сдружение “Департамент за правна култура” е регистриран администратор на лични данни, според Закона за защита на личните данни на Република България под рег. № 348552.

6.3. С оглед необходимостта от предоставянето на услугата “курсове” и допълнителните услуги по т.6.1 от общите условия, ДПК събира и обработва лични данни на потребителя, в това число e-mail адрес и три имена. За нуждите на техническото обработване на поръчката на потребителя ДПК може да записва информация върху крайното устройство на потребителя, поръчващ даден курс посредством технологията “бисквитки”/”cookies”. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява на крайното устройство на потребителя. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси, уникално разпределени са към потребителя и могат да бъдат разчетени единствено от уеб сървъра, който ги е разпределил.

6.4. ДПК, чрез www.pravatami.bg, събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България и според регистрацията си като администратор на лични данни.

VII. „БИСКВИТКИ”

7. www.pravatami.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. pravatami.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки pravatami.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

VIII. ЗАЩИТА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

8.1. www.pravatami.bg има стриктна и дисциплинирана политика за защита на малолетните и непълнолетните:

8.2. Събиране, употреба и показване на техните лични данни, както и на данните на техните семейства не се извършва.

8.3. www.pravatami.bg има възпитателно и образователно въздействие, повишава правната култура и възпитава в познаване, уважение и респект към закона и правилата, установени в Република България.

IX. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

9. Посочената на www.pravatami.bgи използваната в курсовете информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ДПК, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ДПК и да посочи несъотвествието. ДПК си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

10. ДПК запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани наwww.pravatami.bg.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.pravatami.bg

11. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Права” на www.pravatami.bgе интелектуална собственост на Сдружение “Департамент за правна култура”. Използването й, без позволението на ДПК, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

XII. РУБРИКАТА “СТАНИ АВТОР”

12.1. Статиите (“Права”) от рубриката “Стани автор” са интелектуална собственост на техните автори. Те имат правото по всяко време да поискат от ДПК да ги премахне от www.pravatami.bg. ДПК и неговия www.pravatami.bg са само платформа за показването им.

12.2. ДПК не носи никаква отговорност за, включително, но не само, грешки, пропуски, непълноти и т.н. в съдържанието им, както и кражба на интелектуална собственост.

12.3. С изпращането на статията си през рубриката “Стани автор”, авторите безусловно се съгласяват и заявяват, че са наясно със следното:

12.3.1. Статиите им минават проверка на фактологическо, смислово и стилово ниво от Юридическия екип на ДПК преди публикуването им на www.pravatami.bg.

12.3.2. Статиите може да не бъдат публикувани или върнати за редакция от автора им, ако не отговарят на посочените на www.pravatami.bg изисквания и настоящите общи условия.

12.3.3. Статиите ще бъдат публикувани на www.pravatami.bg, когато ДПК прецени, според своя график и календар.

12.3.4. Статиите ще имат последващи актуализации и промени с оглед естеството на предлаганата информация, които актуализации и промени могат да се правят, както само от Юридическия екип на ДПК, така и съвместно с автора на дадена статия.

XIII. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

13.1. ДПК, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.

13.2. ДПК гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новите Права, публикувани на www.pravatami.bg.

13.3. Посетителятт има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 13.2.

13.4. ДПК си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

13.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ДПК във връзка с www.pravatami.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

13.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.pravatami.bg и нивото на проекта.

13.6. При поискване от страна на конкретен Посетител, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на ДПК.

XIV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

14. ДПК не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която www.pravatami.bg събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на www.pravatami.bgи Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

XV. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

15. С използването на www.pravatami.bg и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно www.pravatami.bgза лични и нетърговски цели.

XVI. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Дейността, която ДПК, извършва чрез www.pravatami.bg се контролира от следните държанив органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

pravatami.bg